nagłówek zdjęcie recepcji
KARDIO-MED - dbamy o wasze zdrowie od 2000 roku
facebook.com

Dla pacjenta

Abyzostać pacjentem naszej przychodni trzeba:

  • pobrać i wydrukować deklaracje wyboru: lekarza, pielęgniarki i położnej
  • wypełnić deklaracje
  • złożyć deklaracje osobiście w Przychodni (ul. Sportowa 3)

W wyjątkowych wypadkach wypełnione deklaracje można wysłać pocztą na adres przychodni - po uzgodnieniu telefonicznym.


Warto również wypełnić oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia oraz do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej.

 

POBIERZ - Deklaracja wyboru lekarza

POBIERZ - Deklaracja wyboru pielęgniarki

POBIERZ - Deklaracja wyboru położnej

 

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dla pacjentów:

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną

w Mareckim Ośrodku Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Markach

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679).

 

 

Kto jest administratorem moich danych?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem, administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Mareckiego Ośrodka Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Markach, ul. Sportowa 3, tel. (22) 781 16 03.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Marecki Ośrodek Zdrowia w Markach możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Pawłem Piaseckim, dostępnym pod adresem e-mail:

iod@mozmarki.pl

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Co do zasady większość danych podajesz nam sam.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Marecki Ośrodek Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Markach moich danych osobowych?

Jeżeli jesteś pacjentem indywidualnym, potrzebujemy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), aby móc zweryfikować Twoją tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Cel przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna 
(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza).

 

Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie się do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon, internet) jak również w naszej placówce, w miejscach rejestracyjnych (np.: pracownie diagnostyczne).

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

 

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

 

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

 

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.

 

Zapewnienie Ci odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

 

Jako podmiot leczniczy prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako podmiot leczniczy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1.    Innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Mareckim Ośrodkiem Zdrowia w Markach, w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej.

2.    Dostawcom usług zaopatrujących Marecki Ośrodek Zdrowia w Markach w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym).

3.    Osobom upoważnionym przez Ciebie, w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

4.    Podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 192).

 Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako podmiot leczniczy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Mareckiego Ośrodka Zdrowia w Markach usługi w zakresie wsparcia informatycznego, audytorom zewnętrznym.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z wyjątkiem określonym w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS.

Jakie mam prawa?

Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Mareckiego Ośrodka Zdrowia w Markach sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową czy odwiedź nas w Mareckim Ośrodku Zdrowia w Markach. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Definicje i skróty

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.).

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.);
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.);

PrTel – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);

Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

 

 

PRAWA PACJENTA

Strona internetowa rzecznika praw pacjenta: https://www.gov.pl/rpp/

Ulotka o prawach pacjenta: Pobierz ulotkę

 

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Marecki Ośrodek Zdrowia Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną na zasadach opisanych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Tekst ustawy do pobrania: Pobierz

 

 

CENNIKI

POBIERZ - Cennik Usług Medycznych


 

 

 

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa